تاریخچه دوربین عکاسی
۰۲:۱۶ ۱۰۴

تاریخچه دوربین عکاسی

دوربین های عکاسی قدمت زیادی دارند. تاریخچه دوربین عکاسی با دوربین تاریک خانه ای آغاز شده، با دوربین های داگرئوتایپ و 35 میلی متری ادامه پیدا کرده و در عصر حاضر موقتاً به دوربین های دیجیتال و گوشی های